Adevertentie Leeuwarder               adv JousterHans met statiefGrutte grize fûgel (Frederike Kleefstra)

Yn’e hjerst, yn’t skimeroere
mei ik graach ris bûten stean
boppe my yn grauwe loften
sjoch ik dan faaks de fûgels gean
grutte kloften sterke fûgels
driuwend op’e noardewyn
op nei fiere waarme oarden
nei in lân fol sinneskyn
mei langstme sjoch ik nei ‘t beweech
en ùt myn hert stiicht dan omheech

Grutte grize fûgel
kinsto my ferstean
no’t de blèden falle
wol ik mei dy gean
de kâlde keale winter
stiet wer foar de doar
lit my sûntsjes sjonge
yn jim fûgelkoar
ik wol de kjelt ferjitte
de lange winternacht
ik sil dy lyk beleanje
foar dizze lytse fracht
lit my moarn mar glide
op in blommenwein
sterke grutte fûgel
nim my, nim my mei

Ien giet foar, hy is de kening
fan de rigels lang en smel
sûnder rèst mei foarske halen
gean syn wjôkken op en del
grutte leider fan de keppel
helje my hjir ûnder wei
sjochsto net dat ik hjir klomje
wèrom nimsto my net mei
noch ien kear giet myn hân omheech
mar om my hinne bliuwt it leech

Grutte grize fûgel
op dyn fearrentroan
soe ik reizgje wolle
feilich, waarm en skoan
draach my oer de bosken
en it sulv’ren strân
bring my oer de bergen
nei dyn dreamenlân
ik dûk djip yn dyn fearren
en meitsje my hiel licht
ik sil my net bewege
en knyp myn eagen ticht
set my by de see del
op in gouden dei
sterke, grute fûgel
nim my, nim my mei


Grote grijze vogel  (Frederike Kleefstra)

In de herfst, in het schemeruur
mag ik graag eens buiten staan
Boven mij in een grijze lucht
zie ik dan vaak de vogels gaan
Grote groepen sterke vogels
drijvend op de Noordenwind
Op naar verre warme oorden
naar een land vol zonneschijn
Met verlangen kijk ik naar het bewegen
en uit mijn hart stijgt dan omhoog

Grote grijze vogel
kan je mij verstaan
nu de bladeren vallen
wil ik met je gaan
De koude kale winter
staat weer voor de deur
laat mij zachtjes zingen
in jullie vogelkoor
Ik wil de kou vergeten
de lange winternacht
ik zal je eerlijk belonen
voor deze kleine vracht
Laat mij morgen maar glijden
op een bloemenwagen
sterke grote vogel
neem mij, neem mij mee

Één gaat voor, hij is de koning
van de rijen, lang en smal
zonder rust met forse slagen
gaan zijn wieken op en neer
Grote leider van de groep
haal mij hier beneden vandaan
zie je niet dat ik hier kleum
waarom neem je mij niet mee
Nog één keer gaat mijn hand omhoog
maar om mij heen blijft het leeg

Grote grijze vogel
op je veren troon
zou ik willen reizen
veilig, warm en mooi
Draag mij over de bossen
en het zilveren strand
breng mij over de bergen
naar je dromen land
Ik duik diep in je veren
en maak mij heel licht
ik zal mij niet bewegen
en knijp mijn ogen dicht
Zet mij neer bij de zee
op een gouden dag
sterke grote vogel
neem mij, neem mij mee